Honda CR-V

CR-V

Uitvoeringen en specificaties
Vergelijk tot drietwee CR-V uitvoeringen
 • Comfort
 • Elegance
 • Lifestyle
 • Lifestyle (7 seats)
 • Executive (CVT)
 • Comfort
 • Elegance
 • Lifestyle
 • Lifestyle (7 seats)
 • Executive (CVT)
 • Comfort
 • Elegance
 • Lifestyle
 • Lifestyle (7 seats)
 • Executive (CVT)

Technische gegevens

Motor
Type Benzine Benzine Benzine Benzine Benzine Benzine Benzine Benzine Benzine Benzine Benzine Benzine Benzine Benzine Benzine
Cilinderinhoud 1.498 1.498 1.498 1.498 1.498 1.498 1.498 1.498 1.498 1.498 1.498 1.498 1.498 1.498 1.498
Prestaties
Max. vermogen 173 pk 173-193 pk 173-193 pk 193 pk 173-193 pk 173 pk 173-193 pk 173-193 pk 193 pk 173-193 pk 173 pk 173-193 pk 173-193 pk 193 pk 173-193 pk
Max. koppel 220 220-243 220-243 243 220-243 220 220-243 220-243 243 220-243 220 220-243 220-243 243 220-243
Acceleratie (0-100km/u) 9,2-9,3 9,2-10 9,5-10 9,5-10 9,5-10 9,2-9,3 9,2-10 9,5-10 9,5-10 9,5-10 9,2-9,3 9,2-10 9,5-10 9,5-10 9,5-10
Topsnelheid 211 200-211 200-208 200 200-208 211 200-211 200-208 200 200-208 211 200-211 200-208 200 200-208
Brandstof en emissie
CO2 emissie (gemiddeld) 166 g/km 167 - 178 g/km 178 - 197 g/km 201 181/200 166 g/km 167 - 178 g/km 178 - 197 g/km 201 181/200 166 g/km 167 - 178 g/km 178 - 197 g/km 201 181/200
Brandstofverbruik (gemiddeld) 7,3 l/100km 7,4-8,7 l/100km 7,9/8,7 l/100km 8,9 l/100km 8,0/8,9 l/100km 7,3 l/100km 7,4-8,7 l/100km 7,9/8,7 l/100km 8,9 l/100km 8,0/8,9 l/100km 7,3 l/100km 7,4-8,7 l/100km 7,9/8,7 l/100km 8,9 l/100km 8,0/8,9 l/100km
Afmetingen
Lengte (mm) 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600
Breedte (mm) 1.855 1.855 1.855 1.855 1.855 1.855 1.855 1.855 1.855 1.855 1.855 1.855 1.855 1.855 1.855
Hoogte incl. antenne (mm) 1.679 1.679 - 1.689 1.689 1.689 1.689 1.679 1.679 - 1.689 1.689 1.689 1.689 1.679 1.679 - 1.689 1.689 1.689 1.689
Laadvermogen & Gewicht
Brandstoftank 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
Leeggewicht (kg) 1.501-1.523 1.501-1.705 1.573-1.705 1.598-1.705 1.501-1.523 1.501-1.705 1.573-1.705 1.598-1.705 1.501-1.523 1.501-1.705 1.573-1.705 1.598-1.705
Max. trekgewicht (geremd) 2.000 2.000 / 1.500 2.000 / 1.500 1.500 2.000 / 1.500 2.000 2.000 / 1.500 2.000 / 1.500 1.500 2.000 / 1.500 2.000 2.000 / 1.500 2.000 / 1.500 1.500 2.000 / 1.500
Max. kogeldruk 100 100 / 100 100 / 100 100 100 / 100 100 100 / 100 100 / 100 100 100 / 100 100 100 / 100 100 / 100 100 100 / 100
 • Standaard meegeleverd
 • Beschikbaar als optie
 • Niet beschikbaar

Uitrusting

Veiligheid
Gordijnairbags (voor- en achteraan) yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Stabiliteitssysteem (VSA) yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Trailer Stability Assist (TSA) yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Hill Start Assist (HSA) yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Agile Handling Assist (AHA) yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Botsing- en letstelbeperkend remsysteem (CMBS) yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Frontale botsingwaarschuwingssysteem (FCW) yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Rijstrookassistentie (LKAS) yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Waarschuwingssyteem verlaten rijbaan (LDW) yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Rijwegassistentie (RDM) yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Intelligente snlehidsbegrenzer (ISA) yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Adaptieve Cruise Controle yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Verkeersbordenherkenning (TSR) yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Low Speed Following (CVT) no yes yes yes yes no yes yes yes yes no yes yes yes yes
Dode hoek waarschuwingssyteem no no yes yes yes no no yes yes yes no no yes yes yes
Beveiliging
Alarmsysteem yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Centrale deurvergrendeling yes yes no no no yes yes no no no yes yes no no no
Smart Entry & Start no no yes yes yes no no yes yes yes no no yes yes yes
Interieur - bekleding
Stoffen interieur yes yes no no no yes yes no no no yes yes no no no
Lederen stoelbekleding no no yes yes yes no no yes yes yes no no yes yes yes
Verwarmd stuur no no no no yes no no no no yes no no no no yes
Technologie
Economy modus yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Intelligent Multi Info Display (i-MID) yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Head-up Display no no no no yes no no no no yes no no no no yes
Elektrische stuurbekrachtiging yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Schakelpeddels no yes yes yes yes no yes yes yes yes no yes yes yes yes
Comfort
Automatische airco yes no no no no yes no no no no yes no no no no
Automatische dubbbel zone airco no yes yes yes yes no yes yes yes yes no yes yes yes yes
Airco achteraan yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Regensensor no yes yes yes yes no yes yes yes yes no yes yes yes yes
Lichtsensor yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Ontdooier ruitenwisser vooraan no no yes yes yes no no yes yes yes no no yes yes yes
Zelfdimmende achteruitkijkspiegel no yes yes yes yes no yes yes yes yes no yes yes yes yes
Parkeersensoren (voor- en achteraan) no yes yes yes yes no yes yes yes yes no yes yes yes yes
Achteruitrijcamera no yes yes yes yes no yes yes yes yes no yes yes yes yes
Elektrische ruiten (voor- en achteraan) yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Elektrisch bediende zijruiten vooraan yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Elektrisch bediende zijruiten achteraan yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Afstandsbediening zijruiten yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Kantel- en telescopisch stuurwiel yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Verwarmbare buitenspiegels yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Buitenspiegels passagierszijde, automatische kanteling bij achteruitrijden no yes yes yes yes no yes yes yes yes no yes yes yes yes
Armsteun achteraan yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Handsfree achterklep no no no no yes no no no no yes no no no no yes
Bestuurdersstoel handmatig in hoogte verstelbaar yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Bestuurdersstoel, elektrisch verstelbaar no no no no yes no no no no yes no no no no yes
Bestuurdersstoel, elektrisch verstelbare lendensteun yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Passagiersstoel handmatig in hoogte verstelbaar no no yes yes yes no no yes yes yes no no yes yes yes
Verlichting
Instapverlichting yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Sfeerlicht (dak) yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Sfeerlicht (vooraan) no no yes yes yes no no yes yes yes no no yes yes yes
Audio & Communicatie
Honda Connect no yes yes yes yes no yes yes yes yes no yes yes yes yes
USB-ingang yes no no no no yes no no no no yes no no no no
USB-ingang 2x voor en 2x achter no yes yes yes yes no yes yes yes yes no yes yes yes yes
9 luidsprekers no yes yes no yes no yes yes no yes no yes yes no yes
DAB Radio yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Bluetooth handsfree systeem yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Audiobediening aan het stuur yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Exterieur
Glazen panoramisch dak no no no no yes no no no no yes no no no no yes
Privacy glass no no yes yes yes no no yes yes yes no no yes yes yes
Koplampen
LED koplampen yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Automatische koplampen yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
 • Standaard meegeleverd
 • Beschikbaar als optie
 • Niet beschikbaar
Honda CR-V

Ik heb interesse in de Honda CR-V