Honda HR-V e:HEV

HR-V e:HEV

Uitvoeringen en specificaties
Vergelijk tot drietwee HR-V e:HEV uitvoeringen
 • Elegance
 • Advance
 • Advance Style
 • Elegance
 • Advance
 • Advance Style
 • Elegance
 • Advance
 • Advance Style

Technische gegevens

Motor
Type Hybrid Hybrid Hybrid Hybrid Hybrid Hybrid Hybrid Hybrid Hybrid
Cilinderinhoud 1.498 1.498 1.498 1.498 1.498 1.498 1.498 1.498 1.498
Prestaties
Max. vermogen 96[131] 96[131] 96[131] 96[131] 96[131] 96[131] 96[131] 96[131] 96[131]
Max. Koppel benzine 131 131 131 131 131 131 131 131 131
Max. Koppel Elektrisch 253 253 253 253 253 253 253 253 253
Acceleratie (0-100km/u) 10,6 10,7 10,7 10,6 10,7 10,7 10,6 10,7 10,7
Topsnelheid 170 170 170 170 170 170 170 170 170
Brandstof en emissie
CO2 emissie (gemiddeld) 122 122 122 122 122 122 122 122 122
Brandstofverbruik (gemiddeld) WLTP 5,4 l/100km 5,4 l/100km 5,4 l/100km 5,4 l/100km 5,4 l/100km 5,4 l/100km 5,4 l/100km 5,4 l/100km 5,4 l/100km
Stadsverkeer (L/100 km) 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
Landelijk (L/100 km) 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
Gecombineerd 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
Afmetingen
Lengte (mm) 4.340 4.340 4.340 4.340 4.340 4.340 4.340 4.340 4.340
Breedte (mm) 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790
Hoogte (incl antenne) 1.582 1.582 1.582 1.582 1.582 1.582 1.582 1.582 1.582
Draaicircel (m) Carrosserie 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3
Draaicircel (m) Centrum wiel 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Volumes
Inhoud Brandstoftank (L) 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Aantal zitplaatsen 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Inhoud bagageruimte tot aan raam 319 319 304 319 319 304 319 319 304
idem, incl box onder vloer 335 335 320 335 335 320 335 335 320
idem, met ingeklapte achterbank, tot aan dak 1.289 1.289 1.274 1.289 1.289 1.274 1.289 1.289 1.274
Gewicht
Leeggewicht (kg) 1.380 -1.401 1.380 -1.401 1.380 -1.401 1.380 -1.401 1.380 -1.401 1.380 -1.401 1.380 -1.401 1.380 -1.401 1.380 -1.401
Max. toelaatbaar gewicht 1.870 1.870 1.870 1.870 1.870 1.870 1.870 1.870 1.870
Laadvermogen (kg) 469 - 490 469 - 490 469 - 490 469 - 490 469 - 490 469 - 490 469 - 490 469 - 490 469 - 490
Max. toelaatbare asdruk - voor/achter (kg) 1.030 - 890 1.030 - 890 1.030 - 890 1.030 - 890 1.030 - 890 1.030 - 890 1.030 - 890 1.030 - 890 1.030 - 890
Max. daklast (kg) 45 45 50 45 45 50 45 45 50
Max. kogeldruk (kg) 85 85 85 85 85 85 85 85 85
 • Standaard meegeleverd
 • Beschikbaar als optie
 • Niet beschikbaar

Uitrusting

Veiligheid
ABS yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Bestuurders- en passagiersairbags vooraan yes yes yes yes yes yes yes yes yes
SRS airbag passagier met aan/uit schakelaar yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Zijdelingse airbags vooraan yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Gordijn airbags voor- en achter yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Dode hoek waarschuwingssysteem incl. uitparkeermonitor no yes yes no yes yes no yes yes
Rem assistentie (BA) yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Collision Mitigration Braking System yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Bandenspanningswaarschuwingssysteem yes yes yes yes yes yes yes yes yes
SRS airbag bestuurder (ééntrapsontp[looing yes yes yes yes yes yes yes yes yes
eCall yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Elektronische remkrachtverdeling yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Emergency Stop Signal yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Waarschuwingssysteem frontale botsing yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Veiligheidsgordels voor- en achter yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Aanpasbare snelheidsbegrenzer yes yes yes yes yes yes yes yes yes
ISOFIX bevestigingssysteem - I -SIZE yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Lane Departure Warning yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Rijstrook assistentie LKAS yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Low Speed Break functie yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Low Speed Following functie yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Rijwegassistentie yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Verkeersborden herkenning TSR yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Stabiliteitssysteem VSA yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Anti-whiplash hoofdsteunen vooraan yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Veiligheidsvoorziening
Antidiefstal systeem yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Centraledeurvergrndeling metr 2 afstandsbedieningen yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Alarmsysteem yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Selecteerbare deurontgrendeling yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Smart Entry & Start yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Afdekscherm voor bagageruimte yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Interieur
Zilveren interieurpanelen no yes yes no yes yes no yes yes
Verzilverde handgrepen binnen yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Lederen stuurwiel no yes yes no yes yes no yes yes
Zwart stoffen interieur yes no no yes no no yes no no
Zwart synthetisch leder - stof interieur no yes no no yes no no yes no
Lichtgrijs sysntheteisch leder - stof interieur no no yes no no yes no no yes
Exclusieve styling oranje afwerking console vooraan. oranje stiksels op stuur en zetels) no no yes no no yes no no yes
Functionaliteit en technologie
Agile Handle Assist AHA yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Drive Mode - ECON/SPORT/NORMAL yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Elektrische handrem yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Brake Hold yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Elektrische stuurbekrachtiging EPS yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Elektronische stuurbekrachtiging met Variabele Ratio yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Hill Start Assist HSA yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Hill Descent Control yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Start-stop / EV mode yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Multi info Display yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Controle regeratief remmen / afremmen yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Comfort en gebruiksgemak
12 volt stopcontact vooraan yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Automatische airco yes no no yes no no yes no no
Automatisch dubbele zone airco no yes yes no yes yes no yes yes
Ventilatie achteraan yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Zelfdimmende achteruitkijkspiegel no yes yes no yes yes no yes yes
Regensensor (automatisch in- en uitschakelende ruitenwissers) yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Bagagehaak in kooferruimte yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Adaptieve intelligente Cruise Control yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Elektrisch bedienbare buitenspiegels yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Elektrisch verwarmbare buitenspeiegels yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Elektrisch inklapbare buitenspiegels yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Kanteling buitenspeiegels bij achteruit rijden no yes yes no yes yes no yes yes
Armsteun voor bestuurder en bijrijder voorin yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Elektrisch bedienbare zijruiten voor- en achteraan yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Opbergvak in passagiersstoel yes no no yes no no yes no no
Opbergvak in bestuurdersstoel en passagiersstoel no yes yes no yes yes no yes yes
Ontdooier voorruit (ruitenwissers) no yes yes no yes yes no yes yes
Stoelverwarming vooraan yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Verwarmd stuurwiel no yes yes no yes yes no yes yes
Inklapbare ruiten en spiegels met sleutel no yes yes no yes yes no yes yes
Opbergbox onder de koffervloer yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Magic Seats yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Parkeersensoren voor- en achter 4+4 yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Elektrisch bedienbare kofferklep (handsfree) no yes yes no yes yes no yes yes
Achterbank neerklapbaar (60/40) yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Centrale armsteun achteraan yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Achteruitrijcamera yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Make-up spiegels in zonneklep yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Kantel- en telescopisch stuurwiel yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Interieur verlichting
Sfeerverlichting dak yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Verlichting bij het uitstappen yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Leeslampjes (achteraan) yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Verlichte make-up spiegels yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Teller verlichting yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Leeslampjes vooraan yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Kofferbak verlichting yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Audio en Communicatie
Bluetooth Handsfree Telephone HFT yes yes yes yes yes yes yes yes yes
DAB yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Compatibel met My Honda+ yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Honda CONNECT met Navigatie 9\\\\\\\\\\\\\\\\ yes yes yes yes yes yes yes yes yes
4 luidsprekers yes no no yes no no yes no no
6 luidsprekers (incl. 2 tweeters voorin) no yes yes no yes yes no yes yes
Audiobediening aan stuur yes yes yes yes yes yes yes yes yes
2 USB aansluitingen vooraan yes yes yes yes yes yes yes yes yes
2 USB aansluitingen achteraan no yes yes no yes yes no yes yes
Wireless Apple Carplay yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Wireless Charging no no yes no no yes no no yes
Exterieur
Two-tone dak no no yes no no yes no no yes
Haaienvin antenne yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Deurgrepen in carrosseriekleur yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Grille in carrosseriekleur yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Grille in carrosseriekleur met driekleurige inleg no no yes no no yes no no yes
Two-tone spiegelkappen no no yes no no yes no no yes
Dakrails no no yes no no yes no no yes
Spoiler yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Raamomlijsting laagglanzend yes no no yes no no yes no no
Raamomlijsting hoogglanzend no yes yes no yes yes no yes yes
Oranje accenten no no yes no no yes no no yes
Koplampen
LED actieve bochtenverlichting no no yes no no yes no no yes
Lichtsensor (automatisch in- en uitschakelen van de koplampen) yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Automatische regeling koplampen no no yes no no yes no no yes
LED dagrijlichten yes yes yes yes yes yes yes yes yes
LED mistlichten vooraan no yes yes no yes yes no yes yes
Follow me Home verlichting yes yes yes yes yes yes yes yes yes
LED koplampen yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Highbeam Support Sytem yes yes yes yes yes yes yes yes yes
LED achterlichten (rood en transparant) yes yes yes yes yes yes yes yes yes
LED achterlichten (smoked en transparant) no no yes no no yes no no yes
LED seqentiële richtingaanwijzers vooraan yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Velgen en banden
Bandenreparatiekit yes yes yes yes yes yes yes yes yes
18\\\\ yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Banden 225/50 R18 yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Honda HR-V e:HEV

Ik heb interesse in de Honda HR-V e:HEV