Wij streven ernaar uw privacy te waarborgen. De persoonsgegevens die u mogelijk via deze website verstrekt, worden voor eigen doeleinden verwerkt conform de huidige privacy-wetgeving. Personen die namens Autobedrijf Welman B.V. toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Jack Welman is de Functionaris Gegevensbescherming van Autobedrijf Welman B.V. Hij/zij is te bereiken via directie@honda-welman.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Autobedrijf Welman B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken of een formulier in te vullen, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Om uw aanvraag, voor bijvoorbeeld een voorraad- of contact aanvraag, te kunnen behandelen heeft Autobedrijf Welman B.V. persoonlijke gegevens van u nodig. Deze gegevens gebruiken wij om de door u gevraagde diensten aan u te kunnen verlenen. Op deze website wordt u hiervoor de mogelijkheid geboden persoonlijke gegevens in te vullen en te verzenden. De gegevens worden door Autobedrijf Welman B.V. ontvangen en verwerkt en kunnen automatisch verzonden worden naar de door u geselecteerde vestiging. Zij kunnen deze gegevens gebruiken om u te informeren over door hen geleverde producten of diensten. De door u verstrekte persoonsgegevens zoals naam, adres, (woon)plaats, telefoonnummer, e-mailadres e.d. worden door Autobedrijf Welman B.V. uitsluitend verwerkt voor bovenstaande doeleinden en derhalve niet zonder uw toestemming aan een ander dan Autobedrijf Welman B.V. verstrekt. Autobedrijf Welman B.V. streeft ernaar om passende organisatorische en technische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Vragen met betrekking tot het privacy-beleid van Autobedrijf Welman B.V. kunt u aan ons stellen via de contactpagina.

Delen van persoonsgegevens met derden
Autobedrijf Welman B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Autobedrijf Welman B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Autobedrijf Welman B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@honda-welman.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Melden brandstof verbruik aan RDW.
Per 1 januari 2024 treedt de wet in werking dat Apk-keurmeesters het daadwerkelijke brandstofverbruik van voertuigen meten en doorgeven aan de RDW. Dit geldt voor personenauto’s en lichte bedrijfswagens die per 1 januari 2021 op naam zijn gezet. Indien u niet wilt dat wij deze gegevens delen met het RDW, zult u dit voorafgaande aan de APK keuring uit uzelf moeten melden aan onze servicemedewerker.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Autobedrijf Welman B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@honda-welman.nl. Autobedrijf Welman B.V. heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.